Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Opolu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej ZSP Nr 1 w Opolu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-23
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
  • Ostatnia istotna aktualizacja dnia: 2023-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Robert Elias, relias@psp28.opole.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 457 34 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Procedura składania wniosków i wzór wniosku znajdują się w załącznikach.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Główny budynek Zespołu przy ul. Wyszomirskiego 6 w Opolu

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na  wzdłuż ulicy Wyszomirskiego na przeciw  pętli autobusowej.

Dojście piesze możliwe jest z końcowego przystanku Wójtowa Wieś. Przejście dla pieszych nie posiada sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Na trasie dojść do wejść do budynku wzdłuż ul. Wyszomirskiego występują przeszkody w postaci parkujących na wąskim chodniku samochodów.

Brak w okolicy postoju taksówek.

Na terenie Zespołu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Parking z podłożem z tłucznia z nierównościami.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Interesanci obsługiwani są w głównej siedzibie Zespołu przy ul. Wyszomirskiego 6.

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Furtka zewnętrza- szerokość 140 cm, drzwi wejściowe do szkoły, przeszklone, dwuskrzydłowe- szerokość 98 cm, brak progów. Przed wejściem do budynku umiejscowiony jest podjazd dla wózków.  Budynek jednopiętrowy, nie posiada windy. Na parterze znajduje się toaleta  dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korytarze są szerokie. Brak pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu. Możliwy jest wstęp z psem asystującym.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Zegar

Program edukacyjny

Diagnoza Sprawności Fizycznej